Ръководството  на „ХИМТЕКС” ООД - гр. Димитровград е определило, своята политика по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на база:  стремежа си за осигуряване на устойчиво развитие, в съответствие с целите и контекста на организацията чрез удовлетворяване на изискванията и очакванията на приложимите изисквания и заинтересовани страни, и непрекъснато подобряване на качеството, опазването на околната среда и на условията  за безопасност и здраве при работа при осъществяване на своята дейност - търговия с лабораторна стъклария, медицински изделия, химични реактиви и технически химикали. Принципите за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа са в съответствие с изискванията  на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.
          Политиката по качеството е равнозначна и неизменна част от цялата политика и стратегия на ХИМТЕКС ООД. Тя е общият ангажимент на Висшето ръководство да бъде подходяща за ХИМТЕКС ООД и да подкрепя нейната стратегическа насоченост, ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания на действащата нормативна уредба, клиентите и на всички заинтересовани страни, осигурява рамката за създаване на целите по качеството, непрекъснато подобряване на ефективността и ефикасността на системата за управление на качеството. Политиката по качеството се въвежда като средство за управление и подобряване на резултатите от производствената дейност и периодично се преглежда за адекватност и при необходимост се актуализира.
Ориентирана е към:

 • внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на организацията;
 • постигане на устойчивост в развитието на дружеството;
 • удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез:
 • коректно общуване с тях;
 • предлагане на висококачествени продукти и услуги;
 • адекватна ценова  политика;
 • спазване на договорните срокове;
 • развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на организацията;
 • създаване на взаимоотношения със заинтересованите страни
 •  (с  външни доставчиците,клиенти, компетентни органи, конкуренция), водещи до  подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
 • спазване на приложимите нормативни и законови изисквания, свързани с дейността на дружеството и периодично оценяване на съответствието с тях;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и в повече от тях;
 
Политиката по околна среда е насочена към наблюдение и непрекъснато подобряване на цялостната работа на дружеството по отношение на управление на аспектите на околната среда при спазване на следните принципи:
 • Подходяща е за целта и контекста на ХИМТЕКС ООД, включително естеството, мащаба и въздействието  върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги.
 • Осугуряване на рамка за определяне на цели по околна среда.
 • Поемане на ангажимент за опазване на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията.
 • Постигане на съответствие с приложимите законови и други изисквания за опазване на околната среда, отнасящи се за дейностите на организацията и периодично оценяване на съответствието с тях;
 • Идентифициране на аспекти, оценяване и установяване на мерки за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсявания;
 • Определяне на целите и програми, отнасящи се до управление на околната среда в процеса на вземане на бизнес-решения и осигуряване на необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;
 • Осъществяване на дейността на дружеството по начини, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху околната среда;
 • Достъпност  до заинтересовани страни;
 • Осигуряване  на информация  и обучение на служители и лица работещи за и от името на организацията относно аспектите на околната среда и  тяхното управление;
 
Поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007, като неразделна част от цялостното управление на дружеството. 
 • Периодично преглеждане за актуалност и ефективност.
 
Политиката по здраве и безопасност при работа е насочена към наблюдение и непрекъснато подобряване на цялостната работа на дружеството по отношение на здравето и безопасността при работа при спазване на следните принципи:
 • Постигне на съответствие с приложимите законови и други изисквания по осигуряване на здраве и безопасност при работа, отнасящи се за дейността на организацията и периодично оценяване на съответствието с тях;
 • Идентифициране на опасностите, оценяване на рисковете и установяване на мерки за непрекъснато подобряване на условията на труд до достигане на крайната цел – работа без инциденти, злополуки и професионални заболявания;
 • Определяне на целите и задачите, отнасящи се до здравословните и безопасни условия на труд още в процеса на вземане на бизнес-решения и осигуряване на необходимите финансови ресурси за тяхното реализиране;
 • Осъществяване на дейността на дружеството по начини, оказващи възможно най-малко отрицателно въздействие върху здравето на хората и използването на оборудване и транспорт, отговарящи на изискванията за безопасност;
 • Предоставяне на информация, консултации, указания, обучение и наблюдение на всички работници и служители с цел осигуряване на тяхната безопасност на работните места;
 • Осигуряване безопасност на лицата, посещаващи организацията и на лицата, работещи съвместно с нея;
 • Поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001:2007, като неразделна част от цялостното управление на дружеството. 
 • Периодично преглеждане за актуалност и ефективност.

 
Ръководството на ХИМТЕКС ООД  гарантира, че изложените принципи са оповестени, разбрани и прилагани в организацията и се прилагат от всички нейни сътрудници, така, че те да могат да допринасят  за ефикасността на ИСУ, да осъзнаят техния смисъл и значение за дружеството и се стараят да работят в съответствие с тях при изпълнение на свойте дейности.  Ръководството се ангажира да поддържа  политиката на дружеството по отношение на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа лесно достъпна за интересованите страни, както и да я прилага на всички равнища в организацията.
Дата: 23-04-2018г.
Управител: Даниела Велинова

 
 
 

ISO 9001

BS OHSAS

ISO 14001 

dqdqdqd bg